Kwaliteit

ZorgkaartNederland biedt onafhankelijke keuze-informatie om patiënten te helpen kiezen voor een zorgverlener die het beste past bij hun wensen. ZorgkaartNederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Onze cliënten geven ons een

9,1

Wij waarderen uw waardering op de site van Zorgkaart Nederland. Waardeer ons>

Cliëntervaringsonderzoek

Centraalzorg heeft in mei 2021 een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. 150 cliënten zijn benaderd, en 113 cliënten hebben de enquête ingevuld. Dit zijn de resultaten:

Schriftelijke meting door Centraalzorg in

april en mei 2021

Gebruikte vragenlijst: ‘PREM Wijkverpleging (versie februari 2021)’

Benaderde cliënten

Ingevulde vragenlijsten

%

Respons

9,2

Gemiddeld aanbevelingscijfer

We staan er gelukkig niet alleen voor, Centraalzorg helpt en denkt met ons mee! Het is voor mij heel belangrijk dat de medewerkers van Centraalzorg ook oog hebben voor mijn partner.

Ervaring van een cliënt

Op dit moment ontvang ik nog steeds zorg van Centraalzorg en dat bevalt heel goed. De afgelopen jaren is mijn zorgbehoefte veranderd. Centraalzorg speelt hier echter goed op in, waardoor ik nog steeds zelfstandig kan wonen.

Bij Centraalzorg werken gezellige mensen die snel en vakkundig hun werk doen, maar ook tijd hebben voor een praatje. Ik kan zelfstandig blijven wonen en leven zoals ik dat wil.

Ervaring van een cliënt

Sociale kaart van hulpverlenende organisaties in uw regio

In de Sociale kaart vindt u praktische informatie, adressen en links naar websites van instanties en hulpverlenende organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg of werk en inkomen.

U kunt er allerlei hulpverlenende organisaties vinden, zoals apotheken, huisartsen, psychologen, maar ook woon-zorgcentra en (thuis)zorginstellingen.

U kunt via onderstaande links eenvoudig zoeken naar de hulp of instantie die u nodig heeft.

Sociale kaart gemeente Leusden

Welzijn Leusden
Larikslaan 2
3833 AM Leusden
Telefoonnr. 033 – 303 44 44
E-mailadres:  info@larikslaan2.nl
Website: www.sociaalplein-leusden.nl

Openingstijden
Inloop: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.
Adviesgesprekken op afspraak: maandag t/m vrijdag 9.00 uur tot 17.00 uur.

Sociale kaart gemeente Amersfoort

Burgerzaken
Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
Telefoonnr. 14 033
Website: www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning

Openingstijden
Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Alleen op afspraak: maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 16.30 uur, donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur.

Sociale kaart gemeente Woudenberg

Loket De Kleine Schans
Schans 29
3931 KJ Woudenberg
Telefoonnr. 033 – 286 91 65
E-mailadres: loketdekleineschans@woudenberg.nl
Website: www.loketdekleindeschans.nl

Openingstijden
Zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Sociale kaart gemeente Scherpenzeel (gld.)

Burgerzaken
Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel
Telefoonnr. 033 – 277 23 24
Website: www.scherpenzeel.nl/inwoners/maatschappelijke-ondersteuning-wmo

Openingstijden
Alleen op afspraak kunt u terecht bij Eerstelijnscentrum Het Foort: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Adres: Vijverlaan 4, 3925 EM Scherpenzeel

Klachten

De klachtenregeling is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), deze wet regelt wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.

Als u een klacht heeft over de zorgverlening van Centraalzorg en niet (meer) in gesprek kunt of wilt met de medewerker en/of de leidinggevende, dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u informeren over het klachtenreglement en middelen in de oplossing van uw klacht.

Onze klachtenfunctionaris is direct bereikbaar via klachten@centraalzorg.nl .

Klachtreglement:

Dit is het klachtenreglement voor de behandeling van klachten van cliënten over de zorgverlening van Centraalzorg.

Het klachtenrecht van cliënten via instellingen voor gezondheidszorg is een later recht. Hierdoor wordt gedoeld op de wijze waarop een cliënt zijn rechten kan maken in een afzonderlijke procedure. De cliënt kan zich ervaringen laten bijstaan ​​​​​​en/of vertegenwoordigingen door een door hem/haar zelf gekozen persoon.

Dit klachtenreglement is opgesteld met achtneming van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en bestaat uit procedures die betrekking hebben op de interne opvang van klachten, die voortkomen uit zijn individuele cliënten van Centraalzorg.

Van de klachtenregeling kunnen individuele personen gebruik maken van de cliëntenkring van Centraalzorg horen. Dat wil zeggen: degenen die gebruik maken of hebben gemaakt van een dienst van Centraalzorg.

Dit klachtenreglement is op 29 november 2022 vastgesteld door de cliëntenraad en de directie van Centraalzorg.

Het doel van een klachtreglement is:

 • Dat onze cliënten tevreden zijn met de manier waarop we de klacht zijn omgegaan;
 • Onze cliënten zijn tevreden met de oplossing voor het ervaren probleem;
 • De kwaliteit van onze zorgverlening verbetert steeds;
 • Klachten in de toekomst zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Uitgangspunten bij de behandeling van de klacht zijn:

 • Laagdrempelig en toegankelijk: een klant kan de klacht indienen op een eenvoudige manier.
 • Bereikbaar en beschikbaar: Centraalzorg is dagelijks bereikbaar om de klacht te ontvangen.
 • Onafhankelijk en doel: de klachtbehandeling wordt uitgevoerd vanuit een onpartijdige hypothese ten aanzien van de cliënt en de medewerker.
 • Deskundig: de klachtenfunctionaris deskundigheid voor afhandeling van de klacht

1. Definities

Artikel 1.1.

Onder de organisatie wordt verstaan: Centraalzorg.

Artikel 1.2.      

Onder de cliënt wordt verstaan: Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt van gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van Centraalzorg en iedere betrokkene of belanghebbende.

Artikel 1.3.

Onder klacht wordt beantwoord: een uiting van onvrede met de behandeling van bejegening die door de cliënt als twijfelachtig, voldoende onterecht wordt ervaren over de zorgverlening door Centraalzorg, met uitzondering van klachten over schadeclaims en tarieven. Onder zorgverlening door Centraalzorg wordt ook geaccepteerd de zorgverlening die niet door, maar wel onder verantwoordelijkheid van Centraalzorg wordt aangeboden.

Artikel 1.4.

Onder klacht wordt verstaan: Een cliënt die een ingediende of ingediende klacht zal zien aan de directie van Centraalzorg.

Artikel 1.5.      

Onder klachtenfunctionaris wordt verstaan: Een door de directie van Centraalzorg aangestelde onafhankelijke klachtenfunctionaris voor de behandeling van klachten. Dit is de heer Bert Jan Bos, bereikbaar op e-mailadres klachten@centraalzorg.nl .

Artikel 1.6.      

Onder externe mogelijkheden wordt gekeken: Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet lukt, of de cliënt niet tevreden is met het oordeel van de zorgaanbieder over de ingediende klacht, dan is er een geschil. De cliënt kan een beschreven voorleggen aan de onzekere, erkende erkende geschilleninstantie waar Centraalzorg zich aan heeft verbonden,de Stichting Zorggeschil te bereiken via www.zorggeschil.nl

2. Werkwijze

Werkwijze aanmelding en behandeling van een klacht

 • Een klacht kan een klacht indienen tot één (1) jaar na het optreden van het feit of de gebeurtenis waardoor geklaagd wordt. In bijzondere gevallen kan een klacht over een feit van een gebeurtenis die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden in behandeling worden genomen indien het feit van de gebeurtenis later bekend is geworden.
 • Een klacht kan op twee manieren schriftelijk en ondertekend worden ingediend:
 1. Klacht direct bij de klachtenfunctionaris indienen
 • De klacht zal schriftelijk en ondertekend door de klacht worden aangeboden aan de klachtenfunctionaris. De klacht kan per brief tav de klachtenfunctionaris naar kantooradres, of per e-mail naar klachten@centraalzorg.nl worden verzonden.
 • Voor alle binnengekomen klachten houdt Centraalzorg de opgenomen zes-weken termijn in acht. Dit betekent dat Centraalzorg binnen zes (6) weken over een klacht (eenmalige verlenging van maximaal vier (4) weken) is beslist.
 • De gedetailleerde klachtenfunctionaris probeert te komen tot een oplossing van de klacht, al dan niet opgelost van de bereikte Centraalzorg als aangeklaagde.
 • Om de klacht te kunnen beoordelen, is het nodig dat de onderliggende klachtenfunctionaris informatie wordt verkregen van de klacht en de aangeklaagde via hoor en wederhoor.
 • De klachtenfunctionaris kan geen sancties op leggen. Zijn samenvatting wordt zowel aan de klacht als aan de directie gecommuniceerd.

Bevindingen van de klachtenfunctionaris kunnen bestaan ​​uit:

 • Op basis van de beschikbare persoonlijke gegevens en informatie kan de klachtenfunctionaris een advies uitbrengen over de klacht aan directie.
 • Opgelost zijn van de klacht als beide partijen er samen zijn uitgekomen, of de klacht afhandeling als opgelost kan worden beschouwd.
 1. Klacht indienen bij de Directie:
 • De klacht kan zich bij het indienen van een klacht laten bijstaan. Zo de klacht deze wens, wordt door de klachtenfunctionaris hulp verkregen bij het indienen en/of vervolg van de klacht. De klacht kan door de dagelijkse leiding van Centraalzorg op schrift worden gesteld en vervolgens door de klacht worden verbroken. De klacht ontvangt een afschrift.
 • De klacht wordt geregistreerd omdat het MIC-Verbeterformulier en de ontvangst onmiddellijk aan de klacht worden bevestigd, waarbij informatie wordt verstrekt over het verdere verloop van de procedure.
 • Voor alle binnengekomen klachten houdt Centraalzorg de opgenomen zes-weken termijn in acht. Dit betekent dat Centraalzorg binnen zes (6) weken over een klacht (eenmalige verlenging van maximaal vier (4) weken) is beslist.
 • De leidinggevende, die de klacht ter behandeling heeft ontvangen, heeft contact opgenomen met de klacht en met de uiteindelijk betrokken medewerker geprobeerd binnen acht (8) werkdagen na de ontvangst van de klacht, deze tot tevredenheid van de klacht op te lossen. Een klacht die betrekking heeft op de leidinggevende zelf dan wel de leidinggevende van de (ondersteunende) afdeling wordt door de directie zelf behandeld/afgehandeld.
 • Als op deze wijze de afhandeling met de klacht wordt bereikt, rapporteert de leidinggevende die de klacht ter behandeling heeft ontvangen, schriftelijk aan de directie. De directie cvert de oplossing en bevestigde deze schriftelijke aan de klacht, met de conclusie dat de klacht is opgelost.
 • Als de leidinggevende, die de klacht ter behandeling heeft ontvangen, niet met de klacht tot een voor deze verklaring kan komen, wordt dat schriftelijk aan de directie gedaagd, waarbij verslag wordt gedaan van de voorstel actie en de besproken bespreken.
 • Zowel de directie als de klacht kunnen op elk gewenst moment binnen het klachtproces de klacht leiden tot de klachtenfunctionaris, afhandeling zoals omschreven bij punt 1.
 • Als er een akkoord is bereikt met de klacht wordt bereikt, hervat de directie de oplossing en bevestigd deze schriftelijke klacht, met de conclusie dat de klacht is opgelost.
 • Als klager na uitspraak van de klachtenfunctionaris de klacht aannemelijk handhaaft, kan de klager deze voorleggen aan de discrete, erkende instantie waar de Centraalzorg zich aan heeft verbonden.
 • De klacht kan zijn klacht schriftelijk intrekken tijdens de procedure. De behandeling wordt hiërarchisch gestaakt.

3. Algemene bepalingen

Vertegenwoorden:

De klager, degene over wie wordt geklaagd, dan wel Centraalzorg kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten vertegenwoordigen, en/of zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. De directie kan de vertegenwoordiger respectievelijk de vertrouwenspersoon verzoeken een schriftelijke verklaring te overleggen waaruit haar machtiging blijkt.

Geen behandeling of staken van de behandeling van de klacht:

Iedere klacht wordt intern gevolgd, ook als blijkt dat deze betrekking heeft op een gedraging van een persoon ter zake waarvan:

 • een klacht is ingediend bij een bij de wet ingesteld college dat is belast met tuchtrechtspraak en/of een strafvervolging is ingesteld.

 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het strategisch beleid van Centraalzorg, het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het bedrijf. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde en dient tevens als klankbord. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Om aan haar informatie te komen heeft de raad van toezicht regelmatig contact met de cliëntenraad en leidinggevenden binnen het bedrijf.

Contactgegevens Raad van Toezicht
Centraalzorg Utrechtse Vallei & Heuvelrug
t.a.v. Raad van Toezicht
Davelaak 17 A
3831 PA Leusden
E-mail: info@centraalzorg.nl

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Centraalzorg is actief betrokken bij het beleid van Centraalzorg, en heeft de volgende doelen:

• Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten;
• Bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening;
• Adviseren van de directie over alle aangelegenheden die van invloed zijn op de dienstverlening.

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad van Centraalzorg bestaat uit de volgende personen:

Mw. R. de Weger (voorzitter)
Fransje Hilgenga (secretaris)
Mw. L. Verduin (algemeen lid)

Contactgegevens cliëntenraad
Uw idee of vraag voor de cliëntenraad kunt u indienen via:

Cliëntenraad Centraalzorg
Davelaak 17 A
3831 PA Leusden
E-mail: info@centraalzorg.nl