Algemene Voorwaarden Centraalzorg per 1 september 2022

Algemene voorwaarden Centraalzorg 2022

 

Adres:

Davelaag 17A

3831PALeusden

Telefoon 033 – 2862202

 

Introductie

Deze tweezijdig algemene voorwaarden Centraalzorg 2022 van ActiZ en Zorgthuisnl zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad (SER) en optreden in werking per 1 januari 2022.

De algemene voorwaarden bestaan ​​uit een Algemene module en vier aanvullende bijzondere modules:

 • Dagbesteding;
 • Modulair Pakket Thuis (MPT);
 • Wijkverpleging;
 • Zorg met verblijf (Wlz).

De module Algemene is altijd op de zorgovereenkomst van toepassing, gebruikelijk de soort zorg. Een bijzondere module is alleen van toepassing in het geval van een specifieke soort zorg.

ALGEMENE MODULE

 1. Algemeen

1.1 Op wie zijn de algemene voorwaarden van toepassing?

De algemene voorwaarden in deze module(s) zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons vanaf het moment dat u ons aanbod van de te leveren zorg heeft aanvaard.

De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing:

 1. bij onvrijwillige opname en verblijf van de cliënt. Onder een onvrijwillige opname en verblijf verstaan ​​wij een opname en verblijf op basis van een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang;
 2. op de overeenkomst met cliënt die maatschappelijke ondersteuning van ons ontvangen;

De wettelijke regelingen gaan altijd voor op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden in deze module(s) geven niet een volledige weergave van de wettelijke regelingen.

1.2 Wie zijn ‘u’ en ‘wij/ons’ in de algemene voorwaarden?

In de module(s) van de algemene voorwaarden gaat het over ‘u’ en over ‘wij/ons’.

 • Met ‘u’ wordt degene bedoeld aan wie wij zorg enorm en diens vertegenwoordiger (dat is degene die namen hem/haar beslissing kan nemen als hij/zij dat zelf niet meer kan).
 • Met ‘wij/ons’ wordt de zorgaanbieder bedoeld.

1.3 Wie kunnen de algemene voorwaarden wijzigen?

De algemene voorwaarden in deze module(s) kunnen uitsluitend gewijzigd worden:

 • bij gewijzigde wet- en regelgeving door ActiZ en Zorgthuisnl gezamenlijk, als een wijziging noodzakelijk is door wijzigingen in wet- of regelgeving. Een wijziging van de algemene die recht voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving van uit het contract tussen zorgaanbieder en financier, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving van uit het contract tussen zorgaanbieder en financier in werking mogelijk. Van zo’n wijziging kunnen wij u ook achteraf informeren; busje
 • in alle overige gevallen door ons, instemming van de cliëntenraad. Wij informeren u tijdig over een wijziging van de algemene voorwaarden. daarbij geven wij aan wanneer de wijziging in werking beïnvloed.
 1. Zorgplan en zorgdossier

2.1 Welke verplichtingen hebben wij?

Wij informeren u over de voorgestelde zorgverlening. Daarnaast zullen wij, zo nodig en gelijktijdig, met u pijnlijke dat wij samen beslissen over passende zorgverlening en u toestemming beslist kan zijn.

2.2 Wat is het (digitaal) zorgplan en hoe komt het tot stand?

Het (digitaal) zorgplan is een (digitaal) document dat bij de start van ons zorgverleningsoverleg met u wordt opgesteld. In het (digitaal) zorgplan worden de afspraken over de uitvoering van de zorgverlening en de uitkomsten van de zorgplanbespreking vastgelegd. In het (digitaal) zorgplan sluiten wij zoveel mogelijk aan bij uw wensen en mogelijkheden. De zorgverlening die wij geven is beperkt tot de indicatie die u heeft. Als u aanvullende zorg wenst, kunt u dat met ons vervangen. Mogelijk kunnen wij dat bieden tegen extra betaling.

2.3 Wat gebeurt er als wij het met elkaar niet eens worden of als u niet kunt of wilt overleggen over het (digitaal) zorgplan?

Wij proberen overeenstemming met u te bereiken over het (digitaal) zorgplan. Wij houden bij het vastleggen, de evaluatie van de actualisering van het (digitaal) zorgplan zoveel mogelijk rekening met uw wensen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. Als dat toch niet lukt of als u geen toestemming geeft voor (delen van) onze zorgverlening/behandeling, dan wordt dat in het (digitaal) zorgplan vermeld. Die onderdelen worden niet uitgevoerd, tenzij dat noodzakelijk is om ernstig nadeel voor u te voorkomen.

2.4 Wat gebeurt er tijdens de zorgplanbespreking?

Tijdens het zorgplan ontmoeten en actualiseren hebben wij u het (digitaal) zorgplan ontmoet en zijn wij hoe de zorgverlening verloopt en/of er veranderingen nodig zijn. Wij bespreken met u dan bovendien:

 • de wijze waarop u uw leven wenst in te gericht en ondersteuning terwijl u daarbij van ons zult ontvangen;
 • de doelen van de zorgverlening voor een bepaalde periode en hoe wij die met u proberen te bereiken;
 • de zorgverleners die voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk zijn, de wijze waarop tussen die zorgverleners ondersteund en wie uw belang is;
 • welke familieleden van anderen bij de zorgverlening betrokken zijn of van ons informatie krijgen over de zorgverlening en hoe wij dat zullen doen;
 • hoe vaak en waarom het (digitaal) zorgplan met u zal worden beperkt en geactualiseerd.

2.5 Wat als wij de afspraken in het (digitaal) zorgplan niet kunnen nakomen?

Als de zorgvraag verandert en wij niet meer de mogelijkheid hebben om de zorg te bieden, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten en gaan wij u ontmoeten in gesprek.

2.6 Welke regels gelden er voor het gebruik van het zorgdossier?

Wij houden ons voor het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de uitgebreide wet- en regelgeving. Dit betekent het volgende:

 • Wij houden een zorgdossier bij in verband met de goede zorgverlening aan u. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier en zorgen ervoor dat het zorgdossier goed en beveiligd wordt bewaard. In het zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de zorgverlening, zoals onder andere uw wensen en voorkeuren, medische gegevens en de voortgang van de zorgverlening. Het (digitaal) zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier.
 • Voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van twintig (20) jaar vanaf de laatste wijziging in het zorgdossier van zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. Na de bewaartermijn wordt het zorgdossier vernietigd.
 • Zolang u bij ons in de zorg bent, kunnen wij niet zonder een zorgdossier werken. Wel kunnen wij op uw verzoek onderdelen originele of onjuiste wanneer deze niet juist of niet relevant zijn of wanneer u er bezwaar tegen heeft. U kunt daarom een ​​schriftelijk of elektronisch verzoek doen. Wij hebben dit verzoek met u en geven aan of hoe het uitgevoerd kan worden.
 • Als u een (gedeeltelijk) vernietigingsverzoek schriftelijk of elektronisch doet, dan mislukt wij het zorgdossier geheel of gedeeltelijk. Wij adviseren het zorgdossier, maar niet als het bewaren van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf. Het moet dan gaan om een ​​concreet, actueel belang. Wij adviseren het zorgdossier ook niet als dat niet op de grond van de wet mag. Binnen een maand nadat u ons gevraagd heeft om het zorgdossier geheel of gedeeltelijk te mislukt, laten wij u schriftelijk of elektronisch weten of wij dat gedaan hebben. Wij kiezen daarvoor dezelfde communicatievorm die u gebruikt heeft bij uw vernietigingsverzoek. Deze termijn kunnen wij, zo nodig, met twee (2) maanden verlengd. Als wij uw verzoek afwijzen, vermelden wij de reden daarvan in onze reactie op uw verzoek. U kunt dit besluit bij ons een klacht indienen op de wijze zoals beschreven in Hoofdstuk 5 van deze module.

 2.7 Wanneer gebruiken wij het zorgdossier zonder uw toestemming?

Wij gebruiken het zorgdossier bij de zorgverlening zonder uw toestemming, uitsluitend voor zover dat nodig is, voor:

 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening, bijvoorbeeld voor intercollegiale toetsing van intervisie en supervisie;
 • financiële afwikkeling en controle;
 • onderzoek van een intern gemeld incident. Wij versterken u onmiddellijk over de aard en toedracht van dat incident en wat de mogelijkheden zijn om de gevolgen te beïnvloeden.

2.8 Wanneer hebben wij uw toestemming nodig voor de juiste van uw gegevens uit het zorgdossier?

Wij hebben uw toestemming nodig voor het krachtige van uw gegevens uit het zorgdossier met zorgverleners, die niet rechtstreeks betrokken zijn bij onze zorgverlening, zoals bijvoorbeeld de apotheek, de huisarts en het ziekenhuis.

2.9 Aan wie geven wij inzage in het zorgdossier?

 • U kunt (een deel van) het zorgdossier kosteloos en een schriftelijke kopie krijgen, als dit verleden binnen de wettelijke kaders van wet en regelgeving U kunt één gratis kopie krijgen, voor een tweede kopie vragen wij een beperkte vergoeding op basis van de administratieve kosten . U kunt ook (een deel van) het zorgdossier kosteloos digitaal kosteloos en kosteloos een digitaal afschrift krijgen. Wij zorgen ervoor dat wij u op een veilige manier toegang verschaffen

 

U krijgt geen inzage in een kopie van een digitaal afschrift van (een deel van) het zorgdossier, als de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad en dat belang boven het belang van inzage moet prevaleren. Dit zal in gelijke situaties gelden.

 

 • die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorgverlening van behandeling en hun vervangers, kunnen zonder uw toestemming inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden. Voor inzage in een kopie van (een deel van) het zorgdossier door overige mensen hebben wij uw toestemming nodig.
 • Uw bevoegde vertegenwoordiger kan zonder uw toestemming voor inlichtingen of inzage krijgen, als dit verleden binnen de wettelijke kaders van wet en regelgeving en voor zover deze informatie noodzakelijk is om, beperkingen u, besluiten te kunnen nemen.
 • Als wij verplicht verplicht zijn om inlichtingen of inzage te geven (zoals aan de IGJ of politie), kan zonder uw toestemming van inlichtingen of inzage worden gegeven aan anderen, voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de wet.

2.10 Geven wij uw nabestaanden inzage in een afschrift van (een deel van) het zorgdossier?

Wij geven na uw overlijden aan uw nabestaanden  geen inzage in een afschrift van (een deel van) het zorgdossieruitzonderingen op deze regelzijn vastgelegd.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

3.1 Moet u betalen voor de zorgverlening?

U moet ons voor de zorgverlening betalen als deze niet op de grond van de Wet langdurige zorg van de Zorgverzekeringswet (rechtstreeks) door het zorgkantoor van de zorgverzekeraar aan ons wordt betaald. Daarnaast kan het zijn dat u verplicht een verplichte eigen bijdrage moet betalen aan het CAK. Het CAK bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is. Ook kan het zijn dat de zorg onder het eigen risico van de Zorgverzekeringswet valt.

 

3.2 Hoeveel moet u betalen?

Als u voor de zorgverlening moet betalen, informeren wij u vóór de aanvang van de zorgverlening over onze prijzen. Informatie over de eigen bijdrage kunt u aanvragen bij het CAK. Uw verzekeraar kan u informeren over het eigen risico.

3.3 Op welk moment moet u betalen?

Wij sturen u voor de zorgverlening waarbij u zelf moet betalen, een duidelijke en lastige factuur, die u binnen veertien dagen moet betalen. Bij het aangaan van de overeenkomst spreken wij af op welke wijze u zult betalen.

3.4 Wat gebeurt er als u niet betaalbaar bent?

Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen sturen wij u een betalingsherinnering en krijgt u van ons de gelegenheid alsnog te betalen binnen een termijn van veertien (14) dagen na ontvangst van de betalingsherinnering. Als u daarna nog steeds niet heeft betaald, brengen wij rente en buitengerechtelijke incassokosten bij u in rekening vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.5 Kunnen wij de prijzen van de zorgverlening aanpassen?

Wij kunnen elk jaar de prijzen van de zorgverlening aanpassen aan in ieder geval de loon- en prijsontwikkelingen (“indexeren”) en wettelijke tarieven.

 

 1. Overige afspraken

4.1 Welke informatie krijgt u?

Wij spannen ons in dat u voldoende geïnformeerd blijft over alles wat voor u van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst. Verder geven wij u (op onze website of op papier) informatie over:

 • algemene zaken die bij ons spelen en die voor de zorg belangrijk zijn;
 • welke aanvullende zorg en eventuele diensten wij bieden en de kosten daarvoor;
 • hoe u een nieuwe indicatie/verwijzing/machtiging kan krijgen en of wij daarbij kunnen helpen;
 • de mogelijkheid tot het opstellen van een schriftelijke wilsverklaring waarin u uit hoe u wilt dat er wordt gehandeld als u in een situatie komt waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen;
 • onze bereikbaarheid bij een noodsituatie;
 • onze klachtenregeling;
 • ons privacyreglement;
 • onze cliëntenraad.

4.2 Hoe geven wij informatie?

Elke keer als wij u informatie geven, proberen wij dit te doen op een voor u geschikt niveau en geschikte vorm. Wij gaan na of u de informatie heeft begrepen en of u nog vragen heeft.

4.3 Welke informatie krijgen wij van u?

Voor de aanvang van de zorgverlening:

 • geeft u ons de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon, uw (wettelijke) vertegenwoordiger of de persoon die door u (schriftelijk) is gemachtigd in uw plaats te treden als u niet meer in staat kunt worden geacht tot een redelijke waardering van uw belangen. Ook geeft u ons informatie over een eventuele wilsverklaring;
 • geeft u ons naar beste weten alle informatie die van belang kan zijn voor de zorgverlening, waaronder begrepen informatie over dat u zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder.

4.4 Hoe gaan wij om met beeldmateriaal voor voorlichting over onze organisatie?

Voor onze brochures of website worden soms foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt. Als wij gebruik willen maken van foto’s of video’s waarin u voorkomt, zullen wij daarvoor altijd eerst afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.

4.5 Wie kunnen bij een medische handeling aanwezig zijn?

Als wij een medische handeling uitvoeren zorgen wij ervoor dat dit buiten het zicht en gehoor van anderen gebeurt. Anderen zijn niet:

 • de zorgverlener die de handeling verricht en degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de handeling noodzakelijk is;
 • uw vertegenwoordiger, tenzij de zorgverlener vindt dat de aanwezigheid van de vertegenwoordiger niet past bij goede zorgverlening.

Wanneer wij van plan zijn om bij een medische handeling of een gesprek een stagiaire aanwezig te laten zijn, dan vragen wij u daarvoor voorafgaand toestemming.

 

4.6 Hoe gaan wij om met deelname aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?

Als wij u willen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan informeren wij u over het doel van het wetenschappelijk onderzoek of onderwijs en over de mogelijke risico’s van medewerking daaraan. Alleen als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, mogen wij u bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs betrekken.

4.7 Welke verplichtingen heeft u nog meer?

U heeft ook de volgende verplichtingen, als u bij ons verblijft of in een privéwoning woont:

 • u bent in het bezit van een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs voor de aanvang en gedurende de looptijd van de zorg;
 • u geeft ons naar beste weten de inlichtingen die nodig zijn en de medewerking die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • u stelt ons in staat en biedt alle noodzakelijke medewerking om de zorgverlening te leveren zoals overeengekomen in het (digitaal) zorgplan en conform regelgeving over de arbeidsomstandigheden, zoals veiligheid, gezondheid en hygiëne;
 • u meldt ons zo snel mogelijk als u schade constateert die mogelijk door ons is veroorzaakt;
 • u onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor onze instelling, de gezondheid of het welzijn van andere cliënten, onze medewerkers en vrijwilligers;
 • u mag zonder onze toestemming geen beeldopnamen maken van andere cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Als u voor privégebruik geluidsopnamen wil maken van een gesprek met een van onze medewerkers, dan meldt u dit voor het gesprek. U mag niet zonder onze toestemming geluidsopnamen van een gesprek met een van onze medewerkers openbaar maken;
 • u meldt ons zo snel mogelijk wanneer u gaat verhuizen.

4.8 Hoe lang van tevoren kunt u een afspraak afzeggen of verzetten?

Als het voor u niet mogelijk is om de zorgverlening te ontvangen, vertelt u ons dat zo snel mogelijk en in ieder geval 24 uur van tevoren. Als u niet op tijd de afspraak afzegt, kunnen wij gederfde inkomsten bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was op tijd uw afspraak af te zeggen bijvoorbeeld bij een onverwachte opname in het ziekenhuis.

Het bedrag dat door ons in rekening kan worden gebracht, is niet hoger dan de door ons gederfde inkomsten en is op onze website en/of op papier te raadplegen.

 

 1. Klachten en geschillen

Wanneer u tevreden bent met de door ons geleverde zorg, dan kunt u dat ook aan ons laten weten.

Klachten

5.1 Wat kunt u doen met een klacht over ons?

Wij hebben een klachtenregeling die u kunt raadplegen op onze website. Daarin staat waar u uw klacht kunt indienen en hoe uw klacht bij ons wordt behandeld. Als u dat wilt kunt u deze regeling ook van ons op papier krijgen. Wij hebben een functionaris aangesteld die u helpt om samen met ons een oplossing te vinden als u niet tevreden bent over ons. Deze functionaris is voor u gratis en kan u ook adviseren over verschillende andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Ook als deze functionaris bij ons in dienst is, kan deze volledig onafhankelijk te werk gaan.

5.2 Wat als uw klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld?

Als uw klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u een geschil aanhangig maken op de wijze zoals beschreven onder 5.3 e.v. Daarvoor is Centraalzorg aangesloten bij een erkende geschilleninstantie in de zorg.

Geschillen

5.3 Welke procedure geldt er bij een geschil?

Een geschil kunt u voorleggen aan de geschilleninstantie. Een geschil wordt in principe afgedaan door deze geschilleninstantie en alleen in uitzonderingssituaties kan het geschil daarna nog aan de rechter worden voorgelegd.

5.4 Geldt er een termijn voor het aanhangig maken van een geschil?

U moet binnen twaalf (12) maanden na de datum waarop u uw klacht bij ons indiende, het geschil indienen bij de geschilleninstantie.

5.5 Gelden er voorwaarden voor het aanhangig maken van een geschil?

U moet uw klacht eerst bij ons hebben ingediend. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of niet binnen de termijn (zes (6) weken, eventueel te verlengen tot tien (10) weken) is behandeld, dan kunt u het geschil voorleggen aan de geschilleninstantie.

 

5.6 Moet u een geschil voorleggen aan de geschilleninstantie?

U kunt er voor kiezen om naar de geschilleninstantie te gaan of naar de rechter. Als het geschil over het handelen of nalaten van een BIG-geregistreerde zorgverlener gaat, kunt u ook naar de tuchtrechter gaan.

5.7 Kunnen wij een geschil voorleggen aan de geschilleninstantie?

Ook wij kunnen een geschil voorleggen aan de geschilleninstantie. Daarvoor hebben wij wel uw instemming nodig.

5.8 Kunnen geschillen over alle onderwerpen worden voorgelegd aan de geschilleninstantie?

De geschilleninstantie behandelt geen geschillen over aansprakelijkheid voor schade boven € 25.000. Hiervoor kunt u wel naar de rechter.

 

 

 1. Einde van de overeenkomst

6.1 Wanneer eindigt de overeenkomst?

De overeenkomst eindigt:

 1. als de periode waarvoor wij de overeenkomst hebben gesloten is verstreken;
 2. als u en wij dat allebei willen;
 3. na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door ons in de situaties opgesomd in en met inachtneming van het bepaalde onder 6.2;
 4. na een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door u met inachtneming van het bepaalde onder 6.4;
 5. op het moment dat u buiten ons werkgebied gaat wonen. Wij zijn verantwoordelijk voor het overdragen van het zorgdossier aan een andere zorgaanbieder en, desgewenst, behulpzaam bij het zoeken naar een passend alternatief;
 6. als het zorgkantoor of de zorgverzekeraar ons niet (meer) betaalt voor de zorgverlening aan u en u ook niet bereid bent of in gebreke blijft voor de zorgverlening te betalen;
 7. ingeval van ontbinding door de rechter;
 8. bij uw overlijden.

6.2 Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?

De overeenkomst kan door ons worden opgezegd met een e-mail of brief en met inachtneming van een redelijke opzegtermijn als:

 • wij de zorg die u nodig heeft niet (meer) kunnen of mogen verlenen. Bijvoorbeeld bij een zodanige verandering in zorgvraag dat wij geen goede zorg meer kunnen bieden of na een nieuw(e) indicatiebesluit/(-stelling);
 • u en/of uw naasten de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt (nakomen) of u en/of uw naasten zich zodanig gedraagt (gedragen) dat voortzetting van de overeenkomst niet van ons verwacht kan worden;
 • er andere gewichtige redenen zijn voor de opzegging, die wij met u hebben besproken.

6.3 Wat gebeurt er als wij de overeenkomst opzeggen?

Als wij de overeenkomst opzeggen om één (of meer) van de redenen als hiervóór vermeld onder 6.2, zullen wij ons best doen om u te helpen bij het zoeken naar een passend alternatief en u wijzen op de mogelijkheid een klacht in te dienen. U krijgt desgevraagd een kopie mee van het zorgdossier. Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming geven wij informatie over u aan een zorgaanbieder die de zorg overneemt.

6.4 Kunt u de overeenkomst opzeggen?

U kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen met een e-mail of brief.

6.5 Kunt u de overeenkomst opzeggen als wij de prijzen van de aanvullende zorgverlening wijzigen?

Als wij de prijzen aanpassen van de aanvullende zorgverlening die u zelf betaalt, mag u dat deel van de overeenkomst, die de aanvullende zorgverlening regelt en waarvan de prijzen verhoogd zijn, opzeggen met ingang van de datum waarop de hogere prijzen gelden.

 

BIJZONDERE MODULE Dagbesteding

Wanneer is deze module van toepassing?

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u dagbesteding ontvangt van ons. Deze module is een aanvulling op de Algemene module. In deze module staan voor u geldende Algemene voorwaarden.

 

Ontvangt u een zorgleefplan als u alleen dagbesteding ontvangt?

U krijgt een ondersteuningsplan dat de medewerker dagbesteding opstelt. In afwijking van de Algemene module, gelden de bepalingen in Hoofdstuk 2 Zorgleefplan niet voor u als u alleen dagbesteding ontvangt van ons.

In het ondersteuningsplan staat wat het doel is van de ondersteuning en welke afspraken wij met u hebben gemaakt om dat doel te bereiken. Het ondersteuningsplan kan in onderling overleg worden aangepast en wordt eens per jaar geëvalueerd.

Indien u tevens zorg of ondersteuning ontvangt van een andere zorgaanbieder of aanbieder van maatschappelijke ondersteuning, dan streven wij naar goede afstemming van de werkzaamheden, mits u hiervoor toestemming geeft.

 

 

Welke verplichtingen heeft u als u dagbesteding ontvangt?

Indien u geen gebruik maakt van de afgesproken ondersteuning, meldt u dit uiterlijk 48 uur van te voren aan ons. Indien u zich niet tijdig afmeldt, kunnen wij kosten bij u in rekening brengen, tenzij u kunt aantonen dat u absoluut niet in staat was u op tijd af te melden.

Gelden er aanvullende informatieverplichtingen voor ons, dan genoemd in de Algemene module?

Wij informeren u ook over de mogelijkheid om gebruik te maken van de volgende diensten:

 • vervoer (uitsluitend in Leusden), lunch en warme maaltijd.

Kan de overeenkomst op een ander moment eindigen dan opgesomd in de Algemene module?

Naast de omstandigheden die in de Algemene module zijn opgesomd, eindigt de overeenkomst ook:

 • op de datum waarop u wordt opgenomen in een zorginstelling (Wlz);
 • bij het stopzetten van de beschikking van de gemeente.

 

BIJZONDERE MODULE Modulair Pakket Thuis (MPT)

Wanneer is deze module van toepassing?

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u Modulair Pakket Thuis (MPT) ontvangt van ons. In deze module staan voor u geldende algemene voorwaarden. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.

Gelden er aanvullende informatieverplichtingen voor ons, anders dan genoemd in de Algemene module?

Wij informeren u ook over eventuele begeleiding en overige faciliteiten bij ons.

Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplanbespreking, anders dan genoemd in de Algemene module?

 • Wij leggen, binnen zes (6) weken na aanvang van de zorgverlening, de afspraken die wij met u hebben gemaakt tijdens de zorgplanbespreking, vast in het (digitaal) zorgplan en zorgen ervoor dat het beschikbaar is voor u en (direct) te raadplegen.
 • Wij bespreken met u twee (2) keer per jaar het (digitaal) zorgplan. Na een evaluatie en actualisatie van het (digitaal) zorgplan, leggen wij binnen zes (6) weken, de uitkomst van de bespreking vast in het (digitaal) zorgplan.
 • Als u op grond van de Wet langdurige zorg een indicatie heeft dan kunt u bij de zorgplanbespreking een onafhankelijke cliëntondersteuner meenemen. Het zorgkantoor regelt dit voor u. Vóór de eerste zorgplanbespreking wijzen wij u op deze mogelijkheid.

Gelden er bijzondere verplichtingen voor ons als ook andere zorgaanbieders zijn betrokken?

Bij een Modulair Pakket Thuis (MPT) kan de zorg worden geleverd door een of meer zorgaanbieders. Als er ook andere zorgaanbieders betrokken zijn, geldt het volgende.

 • Wij stemmen onze zorg zorgvuldig met elkaar af en zorgen ervoor dat de taken en verantwoordelijkheden tussen ons en de andere zorgaanbieder(s) helder zijn verdeeld.
 • Wij informeren u over de manier waarop wij afstemmen en welke informatie met welke zorgaanbieder(s) wij over u uitwisselen in verband met de goede zorg aan u.

 

BIJZONDERE MODULE Wijkverpleging

Wanneer is deze module van toepassing?

Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u wijkverpleging ontvangt van ons. In deze module staan voor u geldende algemene voorwaarden. Deze module is een aanvulling op de Algemene module.

Moet het (digitaal) zorgplan binnen dezelfde termijn gereed zijn als genoemd in de Algemene module?

Als de aanvang van de zorg binnen 24 uur na de zorgvraag noodzakelijk is, moet het (digitaal) zorgplan zijn opgesteld binnen vijf (5) werkdagen na aanvang van de zorg. In alle andere gevallen moet het (digitaal) zorgplan worden opgesteld voor de start van onze zorgverlening.

Kan de overeenkomst op een ander moment eindigen, anders dan genoemd in de Algemene module?

Naast de omstandigheden die in de Algemene module zijn genoemd, eindigt de overeenkomst ook op de datum waarop naar de mening van de wijkverpleegkundige beëindiging van de zorg verantwoord is of doorgaan niet zinvol is.